Források

Források

Tudományos és kutatási források

Projekt címePerovszkit napelemek tartósságának és hatékonyságának növelése infravörösben reflektáló polimer/fázisváltó anyag hibrid védőréteggel: az öregedés, a stabilitás és a hatásfok vizsgálata napfény szimulátorral, spektroszkópiai és ab initio analízissel

Projekt azonosítószáma: 2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00059

Projekt tartalmaA projekt célja, az olcsó, megújuló energiaforrások fejlesztése, ezen belül a harmadik generációs napelemek megvalósíthatóságának elősegítse technológiai és gazdasági szempontból.

Célkitűzések: A szerves perovszkit anyagok fotovoltaikus berendezések (napelemek) ígéretes összetevői,  különösen kiemelkedő hatásfokuk miatt. Ugyanakkor gyakorlati felhasználásuknak több komoly akadálya is van. E projekt célja a főbb technológiai korlátok, például a termikus instabiliás és a nedvességgel szembeni érzékenység leküzdése, mely a berendezés degradációjához vezet. E problémákat szisztematikusan közelítjük meg a VIT, az IIT-Chennai és az ELI-ALPS intézetekben, s a javasolt szerkezeti módosításokkal egyidőben igyekszünk javítani a hatásfokot is. Az elektronszerkezeti, és a töltéshordozó dinamika feltárása, mely elősegíti a működés megértését, az ELI-ALPS-ban fog történni. Ezáltal a munkát alapos, egymást kiegészítő kutatási tevékenységek teszik hatékonnyá.

Összességében a projekt célkitűzései a Magyarországon és Indiában elérhető kompetenciák és kapacitások egyedi szinergiáján keresztül valósulnak majd meg.

Fontosság: Noha a napfény bőséges energiaforrás, még a napfényben gazdag országok is alig több mint 2%-át állítják elő energiaigényüknek napelemekkel. A napenergia jobb kihasználását komoly akadályok nehezítik, például a magas környezeti hőmérséklet miatti állapotromlás, hatásfok csökkenés. A perovszkit napelemek költséghatékony előállítása lehetségesnek látszik, de ezeknél is komoly problémák merülnek fel. E pályázatban szinergikus módon igyekszünk választ találni a fent említett problémákra a megújuló energiát a fenntartható növekedést szem előtt tartó alkalmazások előmozdításának érdekében.

Eredmények: Az eredmények multidiszciplináris hatással bírnak, különösen a fotovoltaikus alkalmazások technológiáját illetően, melyből mindkét nemzet profitálni fog – Magyarország és India vezető szerepet vállalhat e társadalmi és technológiai szempontból is igen jelentős terület.

Partner intézet: Indian Institute of Technology

ELI ALPS költségvetés: 45.717.856 Ft

Megvalósítási időszak: 36 hónap
Projekt kezdete: 2021. május 1.
Projekt vége: 2024. április 30.

 

 

 

Projekt címe: Extrém erejű lézerek és fizikai alkalmazásaik 

Projekt azonosítószáma: 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-2021-00018

Projekt tartalma: Az utóbbi évtizedekben a modern lézertechnológia nagy szerepet játszott a tudományos és technológiai fejlődésben, lehetővé téve új fény- és részecskeforrások (másodlagos források) kifejlesztését és azok ipari és tudományos alkalmazását. A magyarországi ELI ALPS és a Kínai Tudományos Akadémia égisze alatt működő Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics (SIOM) közötti együttműködés célja ultranagy teljesítményű, ultrarövid lézerimpulzusok  anyaggal való kölcsönhatásainak vizsgálata. A projekt keretében a két fél kutatói közös kísérleteket végeznek a SIOM 5 PW-os SG-II lézerével, az ELI ALPS 5 TW-os, 1 kHz-es SYLOS-2 lézerrendszerével és a lézerekkel meghajtott másodlagos forrásokkal. A projekt tovább erősítené a két intézet együttműködését.

A rendszerek a következő generációs többpetawattos lézertechnológiának, a másodlagos források (gyorsított részecske- és XUV/röntgennyalábok) optimalizálásának  (szilárd céltárgyakon kialakuló felületi és a gáz halmazállapotú céltárgyakban keletkező térfogati plazmában), továbbá a kapcsolódó fejlett diagnosztikának vizsgálatát szolgálják. E másodlagos források stabilizálása és optimalizálása, illetve ennek automatizálása csúcstechnológiát képviselő technológiákkal (mesterséges intelligencia/gépi tanulási algoritmusok) történik. A pályázat fő célja a két intézet egymást kiegészítő technológiájának és szakértelmének kiaknázása másodlagos részecske- és sugárforrások vizsgálatához újszerű céltárgyak révén. A kísérletek mindkét fél számára előnyösek: az SG-II lézeres tapasztalatok felkészítik az ELI ALPS kutatóit a megvalósítás alatt álló HF-PW lézerrel végzendő lézer-plazma kutatásokra. A kínai fél pedig olyan kísérleteket végezhet, amelyekben a lézerparaméterek kontrollja egyedülálló a relativisztikus lézer-plazma kutatásokban. A javasolt fejlesztések és kísérleti eredmények javítanák a gerjesztett másodlagos források jellemzőit, továbbfejlesztve a tudományos és ipari felhasználói közösség részére nyújtott kutatási képességeket.

Partner intézet: Sanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academic of Science

ELI ALPS költségvetés: 69.954.757 Ft

Megvalósítási időszak: 36 hónap
Projekt kezdete: 2022. január 1.
Projekt vége: 2024. december 31.

 

 

 

Projekt címe: Rezonáns erős-terű kölcsönhatások vizsgálata intenzív hangolható keskenysávú teraherzes forrásokkal 

Projekt azonosítószáma: ANN 139483

Projekt tartalma: A terahertzes (THz) frekvencia az elektromágneses spektrumnak az infravörös és a mikrohullámok közé eső tartománya. ATHz-es sugárzás befolyásolhatja a molekulák rotációját, a kémiai kötések és kristályrácsok rezgéseit, a spint, és konformációs változásokat idézhet elő biomolekulákban. A hangolható, keskenysávú THz-es sugárzás különösen hasznos e kölcsönhatások szelektív tanulmányozásához. Jelenleg csak nagyméretű berendezések, úgynevezett szabadelektron-lézerek képesek megfelelő THz-es impulzusokat kelteni. Egyelőre nincsenek olyan lézerrel meghajtott, asztali méretű THz források, amelyek pikoszekundum hosszúságú és nagy spektrális intenzitású impulzusokat képesek előállítani. E kutatás célja formált lézerimpulzusokkal keltett, nagy energiájú, keskenysávú THz-es források kifejlesztése, amelyek hullámformája programozható. A hagyományos THz-es spektroszkópiai módszerek az impulzus időfüggő elektromos terének mérésén alapulnak. Ezek időigényesek és bonyolult kísérleti elrendezést igényelnek, különösen ha nagy spektrális felbontásra van szükség. Az itt kifejlesztendő források egyszerű bolometrikus detektálást tesznek lehetővé az abszorpciós spektroszkópiában, amely alkalmazható a kémia, az orvostudomány és a spektrálisan bontott képalkotás területén is. A nagy spektrális intenzitás erős terű rezonáns kölcsönhatásokat igénylő új alkalmazásokat is lehetővé tesz. Kontrollálhatóbbá válnak a kémiai reakciókat befolyásoló molekuláris rotációk. Pontosabban nyomon követhetők a molekuláris kölcsönhatások THz sugárzás által kényszerített Raman-szórással. Érdekes új lehetőségeket kínál anyagok rezonátorhoz való csatolása.

Partner intézet: Vienna University of Technology

ELI ALPS költségvetés: 35.125.000 Ft

Megvalósítási időszak: 36 hónap
Projekt kezdete: 2021. december 1.
Projekt vége: 2024. november 30.

 

 

 

Projekt címe: Ultrarövid, nagy intenzitású lézer/másodlagos forrás és alkalmazások kutatása

Projekt azonosítószáma: 2018-2.1.14-TÉT-CN-2018-00040

Projekt tartalma: A magyar ELI-ALPS és a kínai SIOM kutatóintézetek egy tudományos együttműködési projekt indítását kezdeményezik, melynek témája ultranagy intenzitású lézerfény és anyag kölcsönhatásának vizsgálata másodlagos foton,- és részecskeforrások kifejlesztésére, és lézertechnológiai együttműködés. Az ELI ALPS kutatói a SIOM-nál történő látogatásuk során kísérleteket végeznek majd az SG-II ultragyors 5 PW teljesítményű lézerével, míg az ELI-ALPS-ot meglátogató kínai kutatók az ELI-ALPS SYLOS-2 5 TW-os néhányciklusú lézerét használnák, amely burkolófázis-stabilitást is biztosít, a hasonló lézerrendszerek között egyedülálló, 1 kHz-es ismétlési frekvenciával. A projekt a használandó lézerek egymást kiegészítő voltát használja ki, a SIOM-nál meglevő nagy impulzusenergiát, illetve az ELI-ALPS lézer nagy ismétlési frekvenciáját és ultrarövid impulzushosszát. Az egyik vizsgálandó kölcsönhatás a szilárd halmazállapotú magasharmonikus-keltés, ahol a szilárd céltárgyra fókuszált lézer koherens XUV/röntgenfotonokat hoz létre, várhatólag 60 eV (ELI-ALPS esetén) illetve 400 eV (SIOM esetén) fotonenergiákig. A másik folyamat a lézeres nyomdokhullám-gyorsítás, ahol a gáz céltárgyra fókuszált lézer elektronokat gyorsít fel az ELI-ALPS esetében relativisztikus, 50 MeV-es, illetve a SIOM esetén ultrarelativisztikus 4 GeV-es energiára. Az utóbbi esetben egy erősen kollimált betatron röntgensugárzás is fellép, 50 keV feletti várható csúcsenergiával.
A látogatások végcélja ezen újszerű lézerrel keltett foton,- és részecskeforrások vizsgálata további felhasználásuk céljából, mint például sugárbiológia, 3D miktrotomográfia és anyagtudomány. A kölcsönös tudáscserének köszönhetően egyrészt az SG-II lézerrel szerzett tapasztalatokat az ELI-ALPS fel tudja használni a saját, megvalósítás alatt álló 2 PW-os lézerével történő kísérletekhez, másrészt a SIOM az ELI ALPS-ban szerzett tapasztalatát hasznosítani tudja nagy ismétlési frekvenciájú lézeres keltésű másodlagos forrásainak kifejlesztéséhez.

ELI-ALPS költségvetés: 5.000.000 Ft

Megvalósítási időszak: 36 hónap
Projekt kezdete: 2019. július 1.
Projekt vége: 2022. június 30.

 

 

Projekt címe: EUCALL

Projekt azonosítószáma: 654220 — EUCALL H2020-INFRADEV-2014-2015/H2020-INFRADEV-1-2014-1

Projekt teljes neve: European Cluster for Advanced Laser Light Sources
Honlap: www.eucall.eu

Projekt tartalma: Lézeres kutatóintézetek (FEL, szinkrotron, optikai lézerek) klasztere, közös módszertanok kidolgozása, kutatási projektek.  
Pályázati forma: Horizon 2020
Támogatási intenzitás: 100%

Konzorciumi tagok:
1 - European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (XFEL)
2 - Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron Desy (DESY)
3 - Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (ELETTRA)
4 - Association Internationale Extreme-Light-Infrastructure Delivery Consortium (ELI-DC)
5 - Installation europeenne de rayonnement synchrotron (ESRF)
6 - Helmotz-Zentrum Dresden-Rosendorf EV (HZDR)
7 - Lunds Universitet (LU)
8 - Paul Scherrer Institut (PSI)

Az ELI-HU Nonprofit Kft ún. linked third party a projektben.

Teljes költségvetés: 7.466.800 EUR
ELI ALPS költségvetés: 313.750 EUR
Önrész összege: 0 EUR

Megvalósítási időszak: 36 hónap
Projekt kezdete: 2015. október 1.
Projekt vége: 2018. szeptember 30.

 

 

Projekt címe: IT-ELLI

Projekt azonosítószáma: IT ELLI - ERASMUS + 2015-1-FR01-KA203-015144

Projekt teljes neve: Innovative training and education for large laser infrastructures
Honlap: www.it-elli.org

Projekt tartalma: Lézeres kutatóintézetek konzorciuma, ELI működésének megkezdéséhez szakemberek képzése, közös protokollok (laser safety program, nuclear radiation safety) kidolgozása
Pályázati forma: ERASMUS+
Támogatási intenzitás: 100%

Konzorciumi tagok:
1 - Université de Bordeaux (UB)
2 - Adera (FR)
3 - IDSC Group (FR)
4 - Ecole Politechnique (FR)
5 - Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizica Si Inginerie Nucleara (IFIN-HH)
6 - ELI-HU Nonprofit Kft.
7 - Fyzikalni Ustav Av Cr V.V.I (IP-ASCR)
8 - ELI-DC
9 - Science and Technology Facilities Council (UK)
10 - Szegedi Tudományegyetem

Teljes költségvetés: 435.453 EUR
ELI ALPS költségvetés: 42.185 EUR
Önrész összege: 0 EUR

Megvalósítási időszak: 36 hónap
Projekt kezdete: 2015. szeptember 1.
Projekt vége: 2018. augusztus 31.

június

13

csütörtök