Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

 Adatkezelési tájékoztató érintetti joggyakorláshoz

Az ELI-HU Nonprofit Kft. adatkezelésével kapcsolatos érintetti joggyakorlás

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön az ELI-HU Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által végzett adatkezelés érintettje, amennyiben Ön a Társasággal szerződéses jogviszonyban áll/t (akár mint természetes személy szerződő félként, akár mint a szerződésben feltüntetett kapcsolattartóként, akár mint beszállítóként), vagy a Társaság székhelyén látogatóként regisztrál(t) (akár valamely rendezvényen való részvétel akár más célból) vagy a Társaság lézeres berendezéseinek felhasználója (volt).

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság nem folytat automatizált döntéshozatalt, illetve nem folytat olyan adatkezelést, amely alapján az adathordozhatóság megvalósulhatna. A Társaság továbbá közvetlen üzletszerzés céljából sem folytat adatkezelést és profilalkotást sem végez.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés érintettjeként a személyes adatait illetően kérelmezheti a Társaságtól, mint adatkezelőtől:

·         a személyes adataihoz való hozzáférést

Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Ön rendelkezésére bocsátani. A Társaság felhívja azonban a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel a Társaság, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


Az érintetti jogai gyakorlását segítő nyomtatványt jelen tájékoztató 1. sz. mellékleteként érheti el. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelem személyes adatokhoz való hozzáféréshez elnevezésű 1. sz. melléklet kizárólag mintaként szolgál, az Ön kérelmének előterjesztését elősegítendő, mind annak formájától mind annak tartalmától Ön szabadon eltérhet!

 

·          személyes adatainak a helyesbítését

A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.  

 

·         személyes adatainak a törlését

Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha a Társaság nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


A Társaság felhívja a figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.  

 

·         az adatkezelés korlátozását

           
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaség ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

·         tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen

           
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére a Társaság jogos érdeke miatt kerül sor. 

 

Fenti jogai gyakorlására az alábbiak szerint van lehetősége:

- írásban postai úton, a személyazonosító adatait (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely; születési idő) is tartalmazó kérelem formájában, a Társaság székhelycímén (6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.);

- személyes átadással a személyazonossága igazolását követően, a Társaságnál irányadó munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 08:00 – 16:50-ig, pénteken 08:00 – 14:20-ig). 

április

23

kedd