Tájékoztatás és közérdekű adatok

Tájékoztatás és közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történő adatok közzététele:

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseinek megfelelően az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.

 

Általános közzétételi adatok

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

A Társaság cégneve: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: ELI-HU Nonprofit Kft.

Székhelye: 3 Wolfgang Sandner utca, Szeged 6728

Levelezési cím: Székhely címmel megegyező

Telefon: + 36 62 550 190

Fax: + 36 62 550 191

Elektronikus levélcím: info@eli-alps.hu

Honlap: https://www.eli-alps.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: + 36 62 550 190

Fax: + 36 62 550 191

Elektronikus levélcím: info@eli-alps.hu

 1.1.2. A szervezeti struktúra

Az ELI-HU Nonprofit Kft. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

1.1.3. A szerv vezetői

Az ELI-HU Nonprofit Kft. vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetőségei.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Nincs az ELI-HU Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs az ELI-HU Nonprofit Kft. többségi tulajdonában álló vagy részvételével (közvetlen irányításával) működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok

Nincs az ELI-HU Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

Nincs az ELI-HU Nonprofit Kft. által alapított lap.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Törvényességi felügyelet gyakorlója:

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

Székhely: 6722 Szeged, Tábor u. 4.

Telefonszám: +36 62 563 400

Honlap: http://szegeditorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/szegedi-torvenyszek-cegbirosaga 

Email: birosag@szegedit.birosag.hu

1.7. Költségvetési szervek

Nincsen az ELI-HU Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv. 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.     A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Extreme Light Infrastucture (ELI)  az első olyan, nagyteljesítményű lézereken alapuló civil kutatói létesítmény, amely európai együttműködéssel és a nemzetközi tudományos közösség részvételével jön létre.

Az ELI-t alkotó három lézeres kutatóközpontot, mint ELI Intézményt Magyarország, a Cseh Köztársaság és Románia azonos időben, közös koordinációval és egyeztetett kutatási stratégiával hozza létre. Ezek sorrendben az ELI attoszekundumos, beamline- és fotonukleáris kutatási központjai. A beruházások költségeit az ELI infrastruktúráka-t befogadó három ország döntő részben az EU Strukturális Alapjainak forrásaiból fedezi.

A Magyarországon Szegeden megvalósuló ELI Inétzmény azaz az ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) nagyprojekt elsődleges célja, hogy olyan egyedülálló attoszekundumos berendezések jöjjenek létre, amelyek a nemzetközi felhasználók számára a lehető legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosítják a lehető legrövidebb időtartamú impulzusokat a terahertzestől (1012 Hz) a röntgensugárzásig (1018-1019 Hz) terjedő nagyon széles frekvenciatartományban. Azaz a fő cél olyan, a világon egyedülálló kutatási infrastruktúra megvalósítása, mellyel számos tudományterületet felölelő nemzetközi felhasználói közösségek teljesen új, adott tudományterületen áttörő jelentőségű kísérleteket végezhetnek, melyekre korábban nem volt lehetőség.  

Az ELI Intézmények kutatási infrastruktúrájához való hozzáférés biztosítására egy, az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló 723/2009/EK rendelet alapján létrehozott, jogi személyiséggel és az összes uniós országban elismert legteljesebb jogképességgel rendelkező európai kutatási infrastruktúra konzorcium keretei között kerül sor.

Az Európai Bizottság döntése alapján 2021. április 30. napjával hivatalosan létrejött az ELI ERIC európai kutatási infrastruktúra (Extreme Light Infrastructure European Research Infrastructure Consortium, ELI ERIC).

A fentiekre tekintettel a Társaság elsődleges célja az ELI ALPS nagyprojekt és beruházás sikeres megvalósítása, ehhez kapcsolódóan a Strukturális Alapok forrásaira, és egyéb forrásokra való pályázás, a beruházás megvalósulását követően a kutatási infrastruktúra sikeres üzembe helyezése, a felhasználó kész állapot elérése és az üzemeltetés biztosítása, valamint az  ELI ERIC-ben való sikeres magyar részvétel elősegítése. 

A Társaság, mint kutatási-fejlesztési tevékenységet végző kutatóhely, valamint kutató-tudásközvetítő szervezet célja továbbá a Társaság társasági szerződésében meghatározott tevékenységi körben alapkutatás, valamint alkalmazott kutatás folytatása és azok eredményeinek terjesztése közzététel vagy technológiaátadás útján. A Társaság a nyereségét ismételten kutatási tevékenységbe, valamint az elért eredmények terjesztésébe fekteti. A Társaság vezetésére vagy működésére befolyással rendelkező szervezetek vagy személyek így különösen a Társaság mindenkori tagjai nem rendelkezhetnek kedvezményes hozzáféréssel a Társaság kutatási kapacitásaihoz, vagy az elért kutatási eredményekhez.

A közhasznú tevékenységek keretében a Társaság a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) rendelkezéseivel összhangban kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, a KFItv. 3. §-ában meghatározott alkalmazott kutatási és kísérleti tevékenységet folytat, valamint a KFItv. 10. § (1) bekezdés j) és m) pontja szerinti körben elősegíti a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények széles körben történő megismertetését és népszerűsítését, közvetve hozzájárulva a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosításának sikerességéhez, ezzel segítve a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését és a magyar gazdaság fenntartható fejlődését. A Társaság a KFItv. 10. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatok, mint közfeladatok ellátásában közreműködik, valamint a KFItv. 10. § (1) bekezdés m) pontja szerinti közfeladatok ellátásában való közreműködésével ösztönözi a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létrehozását, előmozdítja a kutatás-fejlesztésben és az innovációban foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javulását, társadalmi és szakmai elismertségük növelését, továbbá hozzájárul a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához és ezáltal az intelligens növekedés beindításához, fenntartásához.

Az ELI-HU Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó jogszabályok:

Törvények

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

- A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

- A polgárok személyes adatainak nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

- A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.évi XXXIII. törvény 

- A használati minták oltalmáról szóló 1991.évi XXXVIII. törvény

- A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001.évi XLVIII. törvény 

- A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

- A személyi-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

- A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény

 

Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

- A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

- A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 

- A központosított közbeszerzés: a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

- az európai parlament és a tanács 1303/2013/eu rendelete 

- a Bizottság (eu) 2015/207 végrehajtási rendelete 

- 480/2014 EU rendelet 

- A belföldi kiküldetést teljesítő munkavállalók költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII.28.) Kormányrendelet

- A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.28.) Kormányrendelet 

- A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag-és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Kormányrendelet

- Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve

- A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat:

- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

 

 Panaszkezelés:

- Külső panaszok kezelésének eljárásrendje

 

Visszaélés-bejelentő rendszer:

- Szabályzat az ELI-HU Nonprofit Kft. belső visszaélés-bejelentő rendszeréről, valamint a bejelentések kezelésének rendjéről

- Tájékoztatás az ELI-HU Nonprofit Kft. visszaélés-bejelentési rendszeréről 

- Information on ELI-HU Nonprofit Ltd.'s whistleblowing system 

 

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. A szervezet nyilvántartásai

A nyilvántartott adatokhoz történő hozzáférés módja a Társaság Közérdekű Adatok Közzététele Szabályzatban olvasható. 

2.5. Nyilvános kiadványok

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem ad ki nyilvános kiadványokat.

2.6. Döntéshozatal, ülések 

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.8. Pályázatok

Nincs az ELI-HU Nonprofit Kft. által kiírt pályázat.

2.9. Hirdetmények, közlemények

 

Az ELI-HU Nonprofit Kft. által közzétett sajtóközlemények. https://www.eli-alps.hu/hu/Sajtokoezlemenyek

Facebook: https://www.facebook.com/EliAlpsLezerkozpontSzeged

 

Taggyűlés 2023. november 23. 

Taggyűlés 2024. március 11.

 

 2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adat megismerésére szóban, írásban (6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.) vagy elektronikus úton (adatvédelmi tisztviselő: Dr. Papp Viktória; e-mail cím:  bárki igényt nyújthat be.  A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az ELI-HU Nonprofit Kft. a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket adatvédelmi tisztviselőjén keresztül fogadja. Az adatigénylésnek az ELI-HU Nonprofit Kft. nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
Ha a kérelem olyan adatra irányul, amelyet az ELI-HU Nonprofit Kft. jogszabály vagy az Adatvédelmi szabályzat alapján már közzétett, az igény teljesíthető a nyilvános forrás megjelölésével is.
A közadat megismerésére irányuló igénynek az ELI-HU Nonprofit Kft. az igény beérkezését követő 15 napon belül tesz eleget. Az adatigénylésnek Adatfelelős nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése Adatfelelős alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal, azaz maximum 30 napra meghosszabbítható. Erről az igénylőt azonban az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
Amennyiben az ELI-HU Nonprofit Kft. megtagadja a közadatkérés teljesítését, erről (az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt) az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíti az igénylőt.

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az ELI-HU Nonprofit Kft. belső adatvédelmi tisztviselője útján nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
Az igénylő a közadat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az Infotv. 31. § szerint a Szegedi Járásbírósághoz (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) fordulhat. Az eljárás soron kívüli és az Itv. 57. § (1) bekezdés o) pontja értelmében illetékmentes. Az igénylő ezen túl a közadat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falks Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.) bejelentést tehet vizsgálatának kezdeményezése érdekében.

2.11. Különös közzétételi lista

2023 évi energetikai szakreferensi éves riport

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ELI-HU Nonprofit Kft.-re vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.5 Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

Mérleg (2011-12201320142015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) és eredmény kimutatás terv (2011-1220132014, 2015, 2016, 2017, 2018 , 2019, 2020, 2021, 2022)  adatok évenkénti bontásban

3.2.2. Számviteli beszámolók

Beszámolók évenkénti bontásban

3.3. Költségvetések, beszámolók

3.3.1. A foglalkoztatottak

         Archívum

Foglalkoztatottak (2023. IV. negyedév)

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Az ELI-HU Nonprofit Kft.-nél foglalkoztatottak létszáma: 254 fő, összes személyi juttatás: 845.279 eFt / 2023. év IV. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Vezetők és a vezető tisztségviselő létszáma: 3 fő

Vezetők és a vezető tisztségviselő rendszeres juttatásai összesen: 34.979 eFt

Vezetők és a vezető tisztségviselő költségtérítése összesen: a mindenkor hatályban lévő kiküldetési szabályzat szerint

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Egyéb alkalmazottak létszáma: 251 fő

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája: Alapbér és cafetéria

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások mértéke összesen: 810.300 eFt

    

 3.3.3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések, azok tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama. 201220132014201520162017 , 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.08.31ig, 2023.09.01től, 2024.01.01től

(Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozó korábbi listák: 20122013201420152016, 2017 )

3.3.4. Koncessziók

Az ELI-HU Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem köt.

3.3.5. Egyéb kifizetések

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

https://www.eli-alps.hu/hu/Rolunk/Altalanos-projektek

https://www.eli-alps.hu/hu/Rolunk/Tudomanyos-es-kutatasi-forrasok

3.3.7. Közbeszerzési Információk

         Az adatok itt érhetők el: https://www.eli-alps.hu/hu/Beszerzesek/Kozbeszerzesek-1 

 

Az összegezés az ajánlatok elbírálásáról és a megkötött szerződésekről, az alábbi helyen érhető el: 

http://www.eli-alps.hu/hu/Beszerzesek/Kozbeszerzesek-Adatszolgaltatas 

Közbeszerzési hatóság honlapja

Közbeszerzési törvény

 

4. Egyéb tevékenységeket érintő beszámolók

4.1. Esélyegyenlőségi beszámoló - 2022

július

25

csütörtök